HOW TO DXplace

การตั้งค่าพื้นฐาน

 1. คำนวณต้นทุนขนส่ง
  ( View :3,857 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 2. ข้อมูลสถานที่
  ( View :578 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 3. ข้อมูลรถ
  ( View :404 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 4. ข้อมูลคนขับ
  ( View :392 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 5. ข้อมูลลูกค้า
  ( View :375 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 6. ราคาเส้นทางเที่ยวรถ
  ( View :397 | Update : 05 ส.ค. 2016)
 7. ข้อมูลสินค้า
  ( View :149 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 8. ข้อมูลโปรเจค
  ( View :176 | Update : 23 ส.ค. 2016)