BS transport
หจก.บี.เอส.ขนส่งVerified member | กลุ่มเปิด
ช่วยกระจายข้าวสารจากกลุ่มชาวนา ไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
ประเภทสินค้า :
ประกันสินค้า : 0 บาท
จุดรับสินค้า :
จุดส่งสินค้า :
สมาชิกในกลุ่ม
เกณิกา หจก.บี.เอส.ขนส่ง