E-Marketplace Logistics เหมือนหรือแตกต่างอย่างไร?

E-Marketplace เป็นลักษณะของการทำ e-commerce ในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ต้องการซื้อสินค้ามาเจอกัน มีระบบชำระค่าสินค้าและบริการจัดส่ง